ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตสี
   

 

โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตสี

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตสี” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตสี 6 ชนิด ได้แก่ สีอีมัลชั่นสำหรับงานทั่วไป สีเคลือบเงา สีแบบแห้งเร็วที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ สีเซลลูโลส สีอีพ็อกซี และสีผงที่ใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โดยข้อมูลที่ได้ จะเป็นข้อมูลภาพรวมการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท และเก็บข้อมูลแบบ Gate to gate โดยเก็บข้อมูลผ่านทางแบบสอบถามและขอข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตสีไทย

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ได้ฐานข้อมูลบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์สี จำนวน  6 ฐานข้อมูลเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต
  2. ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสี  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านการจัดตั้งคณะทำงานในโครงการฯ และผลจาก การศึกษาวิจัยจะสามารถนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลของวัสดุพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน::

สิงหาคม 2550  –  กรกฎาคม 2551

ผู้สนับสนุนโครงการ:: 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสุดกล้า บุญญนันท์

 

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ