ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  Engaging local level business partners and the supply chain in a safer production and emergency preparedness through applied Corporate Social Responsibility at the site level
   

  Engaging local level business partners and the supply chain in a safer production and emergency preparedness through applied Corporate Social Responsibility at the site level

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการนี้มุ่งนำ  ”กระบวนการการสร้างความตระหนักและการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินจากสารเคมี "บูรณาการเข้าในกิจกรรมของกลุ่ม เป้าหมายคือ อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กที่ผลิตหรือมีการใช้สารเคมี โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมด้านแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัย และการดำเนินการภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) คือ การดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมมีการดำเนินการกิจกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชน พร้อมทั้งหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านสารเคมีร่วมกันเพื่อให้การจัดการเหตุฉุกเฉินด้านสารเคมีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ชุมชนที่เกี่ยวข้อง (ชาวบ้าน นักเรียน ครู สถานประกอบการและพนักงานเทศบาล) มีจิตสำนึกเพิ่มขึ้นในด้านความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการจัดการสารเคมี และการวางแผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี รวมทั้งสามารถเป็นผู้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาและผลกระทบนั้นได้ด้วยตัวเอง
  2. สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล มีคู่มือหลักการผลิตที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งผู้ผลิตหรือเกี่ยวข้องกับสารเคมี สามารถนำไปประยุกต์ใช้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคีที่เกี่ยวข้องได้
  3. ลดความขัดแย้งและสร้างปฏิสัมพันธ์ อันดีระหว่างธุรกิจกับชุมชนโดยรอบ
  4. สร้างภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ระยะเวลาดำเนินงาน::

สิงหาคม 2550 - มีนาคม 2552

ผู้สนับสนุนโครงการ::

UNEP

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณมาลินี  สุขสุอรรถ

 

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ