ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  Engaging business and the supply-chain in safer production and emergency preparedness: A commitment to Corporate Social Responsibility at the site level” for undertaking project follow-up and up-scaling activities in Thailand
   

  Engaging business and the supply-chain in safer production and emergency preparedness: A commitment to Corporate Social Responsibility at the site level” for undertaking project follow-up and up-scaling activities in Thailand

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ Engaging local level business partners and the supply chain in a safer production and emergency preparedness through applied Corporate Social Responsibility at the site level (APELL Phase I) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งนำ ”กระบวนการการสร้างความตระหนักและการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินจากสารเคมี " บูรณาการเข้าในกิจกรรมของกลุ่ม อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กที่ผลิตหรือมีการใช้สารเคมีโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมด้านแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัย และการดำเนินการภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) คือ การดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมมีการดำเนินการกิจกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชน พร้อมทั้งหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านสารเคมีร่วมกันเพื่อให้การจัดการเหตุฉุกเฉินด้านสารเคมีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ชุมชนที่เกี่ยวข้อง (ชาวบ้าน นักเรียน ครู สถานีตำรวจ สถานประกอบการพนักงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) มีจิตสำนึกเพิ่มขึ้นในด้านความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการจัดการสารเคมี และการวางแผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี รวมทั้งสามารถเป็นผู้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาและผลกระทบนั้นได้ด้วยตัวเอง
  2. สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล มีคู่มือ “การผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม” สามารถนำไปประยุกต์ใช้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคีที่เกี่ยวข้องได้
  3. กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถลดความขัดแย้งและสร้างปฏิสัมพันธ์ อันดีระหว่างธุรกิจกับชุมชนโดยรอบรวมถึงสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินงาน::

เมษายน 2552-มิถุนายน 2553

ผู้สนับสนุนโครงการ::

United Nations Environment Programme

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณมาลินี  สุขสุอรรถ

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

  • คู่มือ “การผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม”
  • คู่มือ “รู้จักกับการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม”