ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การใช้เทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดกลางขนาดเล็กในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   

 

โครงการการใช้เทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดกลางขนาดเล็กในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

จัดทำโครงการขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิด Green Product เป็นการเตรียมพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยประเภทสิ่งทอ ในแต่ละภูมิภาคเพื่อรองรับมาตรการของภาครัฐในการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยการให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีสะอาดแก่โรงงานที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 โรงงาน

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอในแต่ละภูมิภาคมีพร้อมในการรองรับมาตรการของภาครัฐในการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
  2. โรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีวิธีปฏิบัติสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในสถานประกอบการ เพื่อลดของเสีย ลดมลพิษและลดค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กัน

ระยะเวลาดำเนินงาน::

มีนาคม 2554 - กันยายน 2554

ผู้สนับสนุนโครงการ::

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณมาลินี  สุขสุอรรถ

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ