ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การทบทวนฐานข้อมูล LCI และการศึกษา LCA ในประเทศไทย
   

 

โครงการการทบทวนฐานข้อมูล LCI และการศึกษา LCA ในประเทศไทย

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการ “การทบทวนฐานข้อมูล LCI และการศึกษา LCA ในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการศึกษาวิจัยด้านการจัดทำบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อม (LCI) การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสะอาด (CT) ในประเทศไทย รวมถึงทบทวนความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลการจัดทำบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อม (LCI) จากงานวิจัยต่างๆ เพื่อใช้กำหนดการเก็บข้อมูล LCI ของวัสดุพื้นฐานในประเทศไทยต่อไป และนำมาปรับปรุง ประเมินความถูกต้องและจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมและทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย ต่อไป

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. มีรายงานผลการศึกษาวิจัยด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสะอาดในประเทศไทย
  2. มีฐานข้อมูลบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานจากงานวิจัยด้าน LCI, LCA ที่ผ่านมา
  3. ทำให้ทราบความสมบูรณ์ของข้อมูล LCI ของวัสดุพื้นฐานต่าง ๆ  และสามารถนำมาเป็นแนวทางในการชี้กลุ่มเพื่อศึกษาและจัดทำฐานข้อมูล LCI
  4. เพิ่มคุณค่า และต่อยอดงานวิจัยต่าง ๆ ที่ผ่านมาจากการนำข้อมูลมาสังเคราะห์ และใช้ประโยชน์ด้านการจัดทำฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ตุลาคม 2550 –  พฤศจิกายน 2551

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสุดกล้า  บุญญนันท์

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ