ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การส่งเสริมผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ
   

  โครงการการส่งเสริมผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

จัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเรียนรู้และดำเนินการเพื่อปรับตัวเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์(Eco-Industry) โดยประยุกต์ใช้หลักการและระเบียบวิธีต่าง ๆ ด้านประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency) ในระดับโรงงานและระดับเครือข่ายอุตสาหกรรม

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. บุคลากรของ กนอ.และบุคลากรผู้บริหารระดับสูงของสถานประกอบการในนิคมฯ เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจต่อแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับประยุกต์ใช้หลักการและระเบียบวิธีต่าง ๆ ด้านประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศในระดับโรงงาน - บุคลากรผู้บริหารระดับกลางและ/หรือหัวหน้างานของสถานประกอบการนำร่องมีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการการประยุกต์ใช้ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศในสถานประกอบการ
  2. บุคลากรทีมงานแกนนำของสถานประกอบการนำร่องมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ วิธีการ และ ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศในสถานประกอบการ

ระยะเวลาโครงการ::

กุมภาพันธ์ 2554 - สิงหาคม 2554

ผู้สนับสนุนโครงการ::

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณมาลินี สุขสุอรรถ

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ