ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว
   

 

โครงการการพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการ “การพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว” เป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในสายโซ่การผลิตที่ประสบความสำเร็จในสหภาพยุโรปและเป็นที่ยอมรับเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียวได้ โดยใช้เทคนิคสร้างกลุ่มความร่วมมือสีเขียว (Green Engagement Panel) และวิธีการเทียบเคียงเชิงสมรรถนะ (Benchmarking) และการเพิ่มขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในด้านบุคลากร ข้อมูล และองค์ความรู้ ให้มีขีดความสามารถที่จะพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ไปสู่การเป็นสายโซ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยให้เป็นผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาเซียนต่อไป

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. เกิดเครือข่ายในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวอย่างมีส่วนร่วม โดยผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมด้วยกลุ่มความร่วมมือสีเขียว
  2. บุคลากรของโรงงานมีความรู้ ทักษะในการจัดทำข้อมูล LCI และ LCA เพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในสายโซ่การผลิต
  3. มีแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียวตลอดสายโซ่การผลิต โดยใช้หลักการ LCA LCM และ EcoDesign เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
  4. กรณีศึกษาการนำบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวและสามารถใช้เป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลกับโรงงานอื่นๆ
  5. มีคู่มือการพัฒนารูปแบบการพัฒนา สายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียวด้วยเทคนิคสร้างกลุ่มความร่วมมือสีเขียว
  6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายสายโซ่การผลิต และเกิดความแข็งแกร่งของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้มีแนวทางร่วมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ให้เกิดตลาดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว

ระยะเวลาดำเนินงาน::

กุมภาพันธ์ 2553 - กุมภาพันธ์ 2554

ผู้สนับสนุนโครงการ::

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสุดกล้า บุญญนันท์

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

 
 

สิ่งพิมพ์ / บทความ

การสร้างกลุ่มความร่วมมือสีเขียวเพื่อพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว