ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  หาดัชนีชี้วัดการใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและน้ำ) ในโรงเรียนที่มีจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   

  โครงการหาดัชนีชี้วัดการใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและน้ำ) ในโรงเรียนที่มีจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการ “หาดัชนีการใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและน้ำ) ของโรงเรียนที่มีจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการจัดทำแผนในการจัดการการใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและน้ำ) ในโรงเรียน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยโรงเรียนที่มีจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี คือ โรงเรียนในโครงการ SEET โรงเรียนลดรอยเท้านิเวศ โรงเรียนพิทักษ์ภูมิอากาศ และโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ

ผลกระทบต่อสังคม::

มีดัชนีชี้วัดการใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและน้ำ) ในโรงเรียนที่มีจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนในการจัดการการใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและน้ำ) ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ต่อไปในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินงาน::

10 กุมภาพันธ์ 2552 - 24 มีนาคม 2552

ผู้สนับสนุนโครงการ::

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณมาลินี สุขสุอรรถ

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ