ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  ฉลากเขียว
   

  โครงการฉลากเขียว

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

จากการที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรีพ.ศ.2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐปีพ.ศ. 2551-2554 ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน โครงการฉลากเขียวได้ทำข้อกำหนดฉลากเขียวให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นความต้องการของภาครัฐ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้ผลิตในประเทศ ในปี 2557 โครงการฯกำลังพัฒนาข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับ 10 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ทำจากไม้ ผลิตภัณฑ์กระจกที่ใช้ภายในอาคาร ผลิตภัณฑ์ฉากกั้นห้อง ผลิตภัณฑ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์ของเล่นที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัย ผลิตภัณฑ์ธูป ผลิตภัณฑ์ม่าน บริการโรงแร ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า

ผลกระทบต่อสังคม::

ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศผ่านทางการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ผู้ผลิตพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปีงบประมาณ 2558

21 พฤษภาคม 2558– 15 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้สนับสนุนโครงการ::

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

ดร.กัญญาณี แสงเกียรติยุทธ

 

 

 www.tei.or.th/greenlabel

<รายละเอียดเพิ่มเติม>

 
ประชาสัมพันธ์

 
 

May 7-8, 2012

National Training and Workshop on Green enonomy and Sustainable Consumption and Production.

Vientiane, Lao PDR.

 

April 26-27, 2012

Spring Board Meeting Global Ecolabelling Network.

Lisbon, Portugal.สิ่งพิมพ์ / บทความ

 1. คู่มือแนะนำโครงการฉลากเขียว
 2. ข้อกำหนดฉลากเขียว
 3. รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว รายเดือน
 4. คู่มือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อมประจำปี
 5. คู่มือผู้บริโภคสีเขียว สำหรับผู้ใหญ่ในอนาคต
  (Young Green Consumer Handbook)

 6. Facebook: ฉลากเขียว
  (The Thai Green Label Scheme)

 7. เอกสารแจก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
  7.1 โบรชัวร์ “ฉลากเขียว และ ฉลากเขียว
  รักษ์สิ่งแวดล้อม”
  7.2 รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว
  รายเดือน

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา