ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  ศึกษาและพัฒนาระบบตรวจประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
   

  โครงการศึกษาและพัฒนาระบบตรวจประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ทบทวนเกณฑ์ข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้ให้เห็นว่าเกณฑ์ข้อกำหนดมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และใช้วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ประเมินสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยละเอียด รวมถึงดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของภาครัฐในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบต่อสังคม::

ได้เกณฑ์ข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการทบทวนแล้ว ได้แก่

  1. เครื่องเรือนเหล็ก
  2. เครื่องพิมพ์
  3. เครื่องถ่ายเอกสาร
  4. ปากกาไวต์บอร์ด
  5. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  6. การบริการทำความสะอาด
  7. การบริการโรงแรม

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณพิชญา ส้มเกลี้ยง

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ