ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  จัดทำคู่มือข้อมูล วัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI-LCA)
   

 

โครงการจัดทำคู่มือข้อมูลวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI-LCA)

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการ “จัดทำคู่มือข้อมูลวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI-LCA)” มีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดการบูรณาการและประยุกต์ใช้แนวคิดและความรู้ด้าน LCA รวมถึงเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ที่ต่อเนื่องกับ LCA เชื่อมโยงเข้าสู่ภารกิจ หน้าที่ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของคู่ค้าต่างประเทศในอนาคต เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมให้สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด และหลักการของ LCA เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานในภารกิจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งเชิงการกำหนดนโยบาย รวมถึงการส่งเสริมและให้คำแนะนำกับภาคอุตสาหกรรมนำร่อง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะที่มิใช่เหล็ก และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้สามารถใช้แนวทาง LCA และ Eco design สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต

ผลกระทบต่อสังคม::

ระดับโรงงานและระดับอุตสาหกรรม

  1. ได้เรียนรู้ถึงหลักการ LCI-LCA และ EcoDesign รวมถึงการประยุกต์ใช้ และทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดของเสีย และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

ภาครัฐ

  1. ผลการศึกษา LCA ของสิ่งทอ โลหะที่มิใช่เหล็ก และเฟอร์นิเจอร์ไม้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (โครงการต่อเนื่อง 4 ปี) ตามภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของกรมโรงงานฯ
  2. คู่มือการฝึกอบรม LCA เพื่อให้ผู้นำไปใช้ประโยชน์ต่อ (Trainer) ทำให้เกิดการขยายผลและใช้ประโยชน์ผลการศึกษาLCA ได้ในวงกว้างมากขึ้น
  3. ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานผลสำเร็จของการผลักดัน LCA ของประเทศที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ผู้บริหารของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถประยุกต์ใช้แนวทาง LCA เข้ากับการกำหนดภารกิจ นโยบาย และแผนงานได้อย่างเหมาะสม
  4. สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา  250 คน ทำให้เกิดการขยายผลด้าน LCA ได้ในวงกว้าง และเกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีต่างๆ ในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินงาน::

30 พฤศจิกายน 2550 -  30 สิงหาคม 2551

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณมาลินี สุขสุอรรถ

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ “LCA เครื่องมือสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว”