ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  ศึกษาวิจัยและจัดทำฐานความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
   

 

โครงการศึกษาวิจัยและจัดทำฐานความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการศึกษาวิจัยและจัดทำฐานความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2552 เป็นโครงการที่ศึกษาข้อมูล กฎระเบียบต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ประเมินความต้องการด้านองค์ความรู้ เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้เป็นฐานข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลากรของหน่วยงานที่กำกับดูแลและบุคลากรของหน่วยงานภาคการผลิตและบริการของประเทศไทย

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ผลการดำเนินงานมุ่งสู่การจัดทำระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  2. ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคการศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ให้ได้รับทราบข้อมูลเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต จำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 600 คน

ระยะเวลาดำเนินงาน::

กันยายน 2552 - กรกฎาคม 2553

ผู้สนับสนุนโครงการ::

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณมาลินี สุขสุอรรถ

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

ระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย