ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  โครงการการศึกษาผลกระทบ REACH ต่อสายโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศไทยและข้อเสนอ
   

 

โครงการการศึกษาผลกระทบ REACH ต่อสายโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศไทยและข้อเสนอ

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการการศึกษาผลกระทบ REACH ต่อสายโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศไทยและข้อเสนอ เป็นโครงการศึกษาวิจัยเพื่อบ่งชี้ว่าขนาดของผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่อยู่ในสายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมายและทางเลือกที่ใช้ตัดสินใจ ประเมินสถานภาพผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าไปตลาดสหภาพยุโรปและตลาดอื่น ๆ รวมทั้ง ผลกระทบของ REACH ต่ออุตสาหกรรมไทยโดยรวมและต่อเศรษฐกิจระดับมหภาค และประเมินความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายในตลาดสหภาพยุโรปและตลาดอื่นหากมีการใช้กฎระเบียบ REACH ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย ได้แก่ สายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย และสายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ คือ อุตสาหกรรมถุงมือยาง และอุตสาหกรรมยางแท่ง STR 20

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ผลการศึกษาถึงผลกระทบ REACH ต่อสายโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศไทยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมรับมือกับสารเคมีสหภาพยุโรปสำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยได้ในอนาคตทำให้อุตสาหกรรมในประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นเพื่อลดปัญหาการกีดกันทางการค้าจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ
  2. ภาคอุตสาหกรรมไทยได้รับทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติของโรงงานเพื่อเข้าสู่ระบบ REACH
  3. บุคลากรของภาคอุตสาหกรรมได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของกฎระเบียบ REACH เพื่อสร้างความตระหนักในการเตรียมรับมือกับระเบียบฯ ดังกล่าวผ่านเวทีสาธารณะเพื่อขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน::

15 มีนาคม 2549 – 14  มีนาคม 2550

ผู้สนับสนุนโครงการ::

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร. ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณมาลินี สุขสุอรรถ

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ “แนวทางการปรับตัวเพื่อรับมือกับระเบียบสารเคมีสหภาพยุโรปสำหรับสายโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย”