ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตยางธรรมชาติ
   

 

โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตยางธรรมชาติ

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตยางธรรมชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตยางธรรมชาติ 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ผลผลิตยางก้อนถ้วยจากสวนยาง 2) ผลิตผลน้ำยางสดจากสวนยาง 3) น้ำยางข้น 4) ยางแท่ง STR 10 5) ยางแท่ง STR 20 และ 6) ยางแท่ง STR 5L และพัฒนาบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ในเรื่องการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) และสามารถนำความรู้ไปใช้งานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีต่างๆ โดยผ่านความร่วมมือในรูปแบบของการจัดตั้งคณะทำงานในโครงการฯ และผลจากการศึกษาวิจัยจะสามารถนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลของวัสดุพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การศึกษาและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ได้ฐานข้อมูลบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตยางธรรมชาติ จำนวน 6 ฐานข้อมูล เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต
  2. ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตยางธรรมชาติ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านการจัดตั้งคณะทำงานในโครงการฯ และผลจากการศึกษาวิจัยจะสามารถนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลของวัสดุพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน::

2 กุมภาพันธ์ 2552 - 1 กุมภาพันธ์ 2553

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณมาลินี สุขสุอรรถ

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ