ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  โครงการการเสริมศักยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยางไทย ด้วยการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
   

 

โครงการการเสริมศักยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยางไทย ด้วยการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการ “การเสริมศักยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยางไทย ด้วยการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรและการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ยางพารา ประเภทผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ เพื่อพัฒนาตัวชี้วัด Eco-efficiency ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละภาคีที่เกี่ยวข้องตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้วัดประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ต้นเหตุและพัฒนาแนวทางการจัดการเพื่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความร่วมมือภายในห่วงโซ่การผลิตเพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคีของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายในห่วงโซ่การผลิตยางรถยนต์ ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่อการผลิตและผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการพัฒนาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องตลอดทั้งในห่วงโซ่การผลิตยางรถยนต์ การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ประเภทยางสำหรับรถบรรทุก

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ฐานข้อมูลบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตยางรถยนต์และในสายโซ่อุปทานการผลิตยางรถยนต์
  2. รายงานเชิงวิชาการการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์
  3. ตัวชี้วัด Eco-efficiency ที่เหมาะสมสำหรับภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์
  4. แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในห่วงโซ่การผลิตยางรถยนต์

ระยะเวลาดำเนินงาน::

สิงหาคม 2549 – พฤศจิกายน 2550

ผู้สนับสนุนโครงการ::

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.พงษ์วิภา  หล่อสมบูรณ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณพวงพันธ์  ศรีทอง

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ