ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตเหล็ก ขั้นกลางและเหล็กขั้นปลาย
   

 

โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตเหล็กขั้นกลางและเหล็กขั้นปลาย

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตเหล็กขั้นกลางและเหล็กขั้นปลาย”  เป็นโครงการจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตเหล็ก ตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศไทยประเทศไทย 6 ชนิด ได้แก่ เหล็กแท่งแบน เหล็กแท่งยาว เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นชุบสังกะสี และเหล็กแผ่นชุบดีบุก โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลภาพรวมการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท และเก็บข้อมูลแบบ Gate to gate โดยเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามและขอข้อมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ได้ฐานข้อมูลบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็ก   ขั้นกลางและเหล็กขั้นปลาย จำนวน 6 ฐานข้อมูลเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต
  2. ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านการจัดตั้งคณะทำงานในโครงการฯ และผลจากการศึกษาวิจัยจะสามารถนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลของวัสดุพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน::

มิถุนายน 2550  –  พฤษภาคม 2551

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสุดกล้า บุญญนันท์

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ