ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การพัฒนาข้อกำหนดรายผลิตภัณฑ์สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ : ประเภทผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
   

  โครงการการพัฒนาข้อกำหนดรายผลิตภัณฑ์สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ : ประเภทผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการ “การพัฒนาข้อกำหนดรายผลิตภัณฑ์สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ : ประเภทผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยในการประยุกต์ใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment, LCA) และใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ (National LCI Database) มาใช้ในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products, CFP) ของประเทศไทย

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเทคนิคฯ ในโครงการฯ และผลจากการพัฒนาข้อกำหนดราย ผลิตภัณฑ์สำหรับการประเมินคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ : ประเภท ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จะนำไปสู่แนวทางใน การพัฒนาข้อกำหนดผลิตภัณฑ์สำหรับ อุตสาหกรรมอื่น ๆ ในอนาคต
  2. สร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้ประกอบการสิ่งทอให้เห็นถึงศักยภาพด้านการตลาดของฉลากให้มากขึ้น ด้วยการให้ความรู้กับผู้บริโภคเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความหมายของเครื่องหมายและข้อมูลบนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
  3. สนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ด้านเทคนิคและข้อกำหนดทางเทคนิคกับผู้ประกอบการสิ่งทอ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

สิงหาคม 2553 - มีนาคม 2554

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณมาลินี สุขสุอรรถ

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ