ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   

 

โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ” เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลบัญชีด้านสิ่งแวดล้อมของวัสดุสิ่งทอพื้นฐานเพิ่มเติมให้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมสิ่งทอระดับปลายน้ำและ ภาคส่วนอื่นๆ ที่สนใจสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อกำหนดทิศทางและดำเนินการให้อุตสาหกรรมสิ่งทอเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้ได้เลือกศึกษาผลิตภัณฑ์สิ่งทอในกลุ่มหลัก 6 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มการผลิตเส้นด้าย 2) กลุ่มการผลิตด้ายย้อม 3) กลุ่มการผลิตผ้าทอ 4) กลุ่มการผลิตผ้าทอย้อมสีและตกแต่งสำเร็จ 5) กลุ่มการผลิตผ้าถัก และ 6) กลุ่มการผลิตผ้าถักย้อมสีและตกแต่งสำเร็จ โดยจัดทำข้อมูลในรูปแบบ Gate-to-Gate และมีรายการข้อมูลเป็นไปตามแบบบันทึกมาตรฐานของ MTEC โดยวิธีการจัดทำข้อมูลเป็นไปตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ได้ฐานข้อมูลบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน 25 ฐานข้อมูล เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต
  2. ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านการจัดตั้งคณะทำงานในโครงการฯ และผลจากการศึกษาวิจัยจะสามารถนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลของวัสดุพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ธันวาคม 2552 - พฤศจิกายน 2553

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณมาลินี สุขสุอรรถ

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

ระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย