ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมการจัดการมูลฝอยชุมชนและการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียชุมชนของประเทศ
   

 

โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมการจัดการมูลฝอยชุมชนและการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียชุมชนของประเทศ

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

เป็นการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Inventory Database) ของการจัดการมูลฝอยชุมชนและการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียชุมชนของประเทศ ครอบคลุมกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บขยะ กระบวนการคัดแยก แปรรูปวัสดุรีไซเคิล การจัดการขยะสดด้วยการทำปุ๋ย และการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียชุมชน

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ได้ฐานข้อมูลบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมของการจัดการมูลฝอยชุมชน และการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียชุมชนในประเทศไทย ทั้งแบบภาพรวมการผลิต และแบบแยกรายกระบวนการผลิตย่อยเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต
  2. ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านการจัดตั้งคณะทำงานในโครงการฯ และผลจากการศึกษาวิจัยจะสามารถนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลของวัสดุพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน::

สิงหาคม 2553 - กรกฎาคม 2554

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณนฤเทพ เล็กศิวิไล

 

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ