ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตน้ำประปาและน้ำอุตสาหกรรม
   

 

โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตน้ำประปาและน้ำอุตสาหกรรม

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตน้ำประปาและน้ำอุตสาหกรรม” เป็นการจัดทำฐานข้อมูลบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตน้ำประปา 2 ประเภท ได้แก่ น้ำประปาเขตนครหลวง และน้ำประปาภูมิภาค และน้ำอุตสาหกรรม 3 ประเภท ได้แก่ น้ำสำหรับหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม น้ำปราศจากไอออน และน้ำประปาเพื่อการอุตสาหกรรม

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ได้ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตน้ำประปาและน้ำอุตสาหกรรม 6 กลุ่ม รวมถึงได้มีการพัฒนาบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ในเรื่องการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ และสามารถนำความรู้ไปใช้งานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของน้ำประปาและน้ำอุตสาหกรรม เนื่องจากน้ำจัดเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญของอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ได้ข้อมูล วัฏจักรชีวิตการผลิตน้ำประปาและน้ำอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยข้อมูลดังล่าวจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรับมือกับกฏระเบียบหรือข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการนำ มาใช้ในการดำเนินการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์การไหลของผลิตภัณฑ์ (Material Flow Analysis, MFA) ในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน::

สิงหาคม 2552 – เมษายน 2553

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณมาลินี สุขสุอรรถ

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ