ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจเชิงมหภาคและการปรับตัวของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา WEEE และ RoHS
   

  โครงการมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจเชิงมหภาคและการปรับตัวของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา WEEE และ RoHS

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการ “มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจเชิงมหภาคและการปรับตัวของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา WEEE และ RoHS” เป็นโครงการที่ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของระเบียบ WEEE และ ROHs ต่อตัวสินค้าในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของไทยในแต่ละรายสินค้า และผลกระทบทั้งต่อผู้ประกอบการข้ามชาติ และ SMEs การลงทุนจากต่างประเทศ ต้นทุนในการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของสินค้า ตลอดจนผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศ และเพื่อการประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและเครื่องรับโทรทัศน์ต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังจากการบังคับใช้ WEEE และ RoHS ในเชิงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจมหภาค และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างต้นทุนและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมรับมือกับมาตรการ WEEE และ RoHS สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยได้ในอนาคต ทำให้อุตสาหกรรมในประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นเพื่อลดปัญหาการกีดกันทางการค้าจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ
  2. บุคลากรของภาคอุตสาหกรรมได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของมาตรการ WEEE และ RoHS เพื่อสร้างความตระหนักในการเตรียมรับมือกับมาตรการฯ ดังกล่าวผ่านเวทีสาธารณะเพื่อขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน::

15 กรกฎาคม 2550 -14 กรกฎาคม 2551

ผู้สนับสนุนโครงการ::

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณนฤเทพ เล็กศิวิไล

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ