หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมในการประเมินการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR) สำหรับภาคอุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 3,000 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: โรงงานใน 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่เข้าข่ายต้องรายงานข้อมูล PRTR และโรงงานในกลุ่มอื่น ๆ ที่สนใจ
หมายเหตุ:
 • ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง
หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล
 • รายละเอียด PRTR.pdf
 • ใบสมัคร PRTR.pdf
 • ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
 • โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532
  หรือมือถือ 085-199-9909 (ปารมี)
  โทรสาร  02-504-4826
 • ​หรืออีเมล : training@tei.or.th
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
การเตรียมความพร้อมในการประเมินการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR) สำหรับภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 6 พ.ค. 2564 โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
หลักสูตร: การฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: บาท / ท่าน
สถานที่อบรม:
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: ตามหลักสูตรระบุ
หมายเหตุ:

ดาวน์โหลด  แผนการฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565.pdf

หลักสูตร: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 1,000 / 1,200 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: ออนไลน์ / โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **ต้องมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการหรือผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเท่านั้น**
หมายเหตุ:
 • ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง
หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล
 • ใบสมัครผู้จัดการสิ่งแวดล้อม.pdf
 • ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
 • โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532
  หรือมือถือ 085-199-9909 (ปารมี)
  โทรสาร  02-504-4826
 • ​หรืออีเมล : training@tei.or.th
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 91 18 ก.พ. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (1,000 บาท /ท่าน)
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 92 26 เม.ย. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (1,000 บาท /ท่าน)
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 93 16 มิ.ย. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (1,000 บาท /ท่าน)
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 94 30 ส.ค. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (1,000 บาท /ท่าน)
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 95 25 พ.ย. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (1,000 บาท /ท่าน)
หลักสูตร: ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 5,400 / 6,000 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: ออนไลน์ / โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำ วศ.บ. หรือ วท.บ. เท่านั้น**
หมายเหตุ:
 • ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง

หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล

หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 56 7-11 มี.ค. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (5,400 บาท/ท่าน)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 57 6-10 มิ.ย. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (5,400 บาท/ท่าน)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 58 5-9 ก.ย. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (5,400 บาท/ท่าน)
หลักสูตร: ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 5,400 / 6,000 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: ออนไลน์ / โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำ วศ.บ. หรือ วท.บ. เท่านั้น**
หมายเหตุ:
 • ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง

หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล

หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 53 18-22 เม.ย. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (5,400 บาท/ท่าน)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 54 4-8 ก.ค. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (5,400 บาท/ท่าน)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 55 19-23 ก.ย. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (5,400 บาท/ท่าน)
หลักสูตร: ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 5,400 / 6,000 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: ออนไลน์ / โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำ วศ.บ. หรือ วท.บ. เท่านั้น**
หมายเหตุ:
 • ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง
หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 52 9-13 พ.ค. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (5,400 บาท/ท่าน)
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 53 18-22 ก.ค. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (5,400 บาท/ท่าน)
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 54 17-21 ต.ค. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (5,400 บาท/ท่าน)
หลักสูตร: ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 3,000 / 3,600 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: ออนไลน์ / โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **ผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ**
หมายเหตุ:
 • ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง
หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล 
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 98 9-11 ก.พ. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (3,000 บาท/ท่าน)
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 99 18-20 พ.ค. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (3,000 บาท/ท่าน)
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 100 8-10 ส.ค. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (3,000 บาท/ท่าน)
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 101 3-5 ต.ค. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (3,000 บาท/ท่าน)
หลักสูตร: ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 3,000 / 3,600 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: ออนไลน์ / โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **ผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ**
หมายเหตุ:
 • ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง
หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล 
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 89 16-18 มี.ค. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (3,000 บาท/ท่าน)
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 90 25-27 พ.ค. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (3,000 บาท/ท่าน)
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 91 24-26 ส.ค. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (3,000 บาท/ท่าน)
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 92 2-4 พ.ย. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (3,000 บาท/ท่าน)
หลักสูตร: ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 3,000 / 3,600 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: ออนไลน์ / โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **ผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ**
หมายเหตุ:
 • ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง
หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล 
 • ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
 • โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532
  หรือมือถือ 085-199-9909 (ปารมี)
  โทรสาร  02-504-4826
 • ​หรืออีเมล : training@tei.or.th
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 85 28-30 มี.ค. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (3,000 บาท/ท่าน)
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 86 20-22 มิ.ย. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (3,000 บาท/ท่าน)
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 87 14-16 ก.ย. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (3,000 บาท/ท่าน)
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 88 28-30 พ.ย. 2565 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM (3,000 บาท/ท่าน)