• 2021

 • การศึกษาจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดี และตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการเกษตร

  เพื่อส่งเสริมการบูรณาการดำเนินงานระหว่างการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีทางเลือกในการทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาข้าวที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตและการส่งเสริมสุขภาพทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค สร้างเครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภคที่ตระหนักถึงคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร
 • การจ้างที่ปรึกษาของทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน จำนวน 12 เดือน ​

  ให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยและบุคลากรของทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงานต่าง ๆ ของทีมวิจัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และผลักดันการดำเนินการต่าง ๆ
 • 2020

 • Support Development of Thailand's National Action Plan on Marine Plastic Debris

  สนับสนุนประเทศไทยในการจัดทำ "ร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติเกี่ยวกับขยะพลาสติกทางทะเล" โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
 • Bamboo value chain analysis in Thailand

  การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของไผ่ประเทศไทย ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การจำหน่าย รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของไผ่ของประเทศไทย เอกสารเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรผู้ที่สนใจ
 • การศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

  ศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวมของประเทศและประเด็นสถานการณ์ ภัยคุกคามด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำนโยบายและแผน รวมถึง ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงกลไก มาตรการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ คาดการณ์สถานการณ์และแนวโน้มด้านการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชี...
 • 2019

 • การติดตามประเมินผลในระดับแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 (ระยะครึ่งแผน)

  ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 และความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในปีต่อไป
 • การศึกษาแนวทางการจัดการสูญเสียอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน

  ศึกษาและกำหนดแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารที่เหมาะสมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบโดยการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย รวมทั้งสำรวจ รวบรวมข้อมูลปัจจัยที่สำคัญที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางการลดการสูญเสียอาหารในกลุ่มผู้ก่อให้เกิดขยะอาหาร และส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ มีการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจัดหวัดภูเก็ต เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและการปฏิรูปเชิงนโยบายในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ แล...
 • การจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

  รวบรวมข้อมูล ติดตาม และประเมินสถานการณ์ รวมทั้งนำเสนอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2562 คาดการณ์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความยั่งยืน
 • การอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลก ในพื้นที่ภาคการผลิต

  จัดทำกรอบแนวทาง/มาตรการ/กฎระเบียบในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และจัดทำ (ร่าง) แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่บูรณาการแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์และพื้นที่อนุรักษ์ชนิดพันธุ์ นกชายเลนปากช้อน และพลับพลึงธาร ในพื้นที่สาธิต 4 จังหวัด (สมุทรสาคร เพชรบุรี พังงา และระนอง)
 • โครงการแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

  โครงการวิจัยมีเป้าหมายในการจัดทำข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวบับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดย 1) ทบทวนรายการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ควรจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประเมินความต้องการของผู้ใช้ และปรับปรุง 2) ศึกษาหลักการการให้ข้อมูลข่าวสาร และกรณีศึกษาที่ดี 3) ตรวจสอบการเผย...
 • Technical Services on the Support to Eligible Parties to Produce the Sixth National Report (6NR) to the CBD (Asia), Thailand

  จัดทำรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ 6 เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของประเทศในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมข้อมูล และประเมินความก้าวหน้า ​เน้นการประเมินความก้าวหน้าของประเทศตามเป้าหมายไอจิและเป้าหมายชาติ เสนอต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยา...
 • 2018

 • การจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 และข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรายสาขาต่างๆ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกรอบ DPSIR และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมสำคัญในปี 2561 อย่างน้อย 3 ประเด็น พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปรับข้อมูลในระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 • การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ

  ประเมินประสิทธิผลแลผลกระทบจากการประกาศเขตควบคุม จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน จัดทำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประกาศรองรับ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพฉบับแก้ไข และประเมินความเหมาะสมในการกำหนดเขตควบคุมมลพิษ 18 แห่ง
 • 2017

 • การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558

  ประเมินผลแผนปฏิบัติการที่ผ่านมา และจัดทำข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป พร้อมทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตามผล