ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา: ศูนย์เรียนรู้เรื่องโลกร้อน

จัดตั้งและเป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เรื่องโลกร้อน 3 แห่ง (ทุ่งสง อุโมงค์ เมืองแกลง) โดยให้เทศบาลต่างๆ เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
Duration: continued
Donor: Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
Contact Person: Ariya Watcharapluek
Contact: 02 503 3333 ext. 211 | ariya@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found