ชุมชนลดเปลี่ยนโลก

โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก เป็นโครงการภายใต้โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า  โดยโตโยต้าเมืองสีเขียว ที่เปลี่ยนชื่อจากโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา (ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548) โดยมุ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และความตระหนักต่อปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานลดมลพิษที่สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ใน 3 ประเด็น คือ การลดมลพิษทางอากาศ การลดมลพิษทางดิน การลดมลพิษทางน้ำ และการลดมลพิษจากขยะ ซึ่งเน้นให้เป็นการดำเนินงานของชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดในรูปแบบของการประกวดชุมชนที่สามารถลดการปล่อยมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดไปเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นได้

Duration: January 2020 - March 2021
Donor: Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
Contact Person: Sutassa Vongrach
Contact: 02 503 3333 ext. 352 | sutassa@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found