การพัฒนาแนวทางควบคุมการเผาในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5 ในประเทศไทย

สนับสนุนประเทศไทยในการศึกษาการพัฒนาแนวทางควบคุมการเผาในพื้นที่เพาะปลูก เพื่อแก้ปัญหา PM2.5 .ในประเทศไทย โดยมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
Duration: 30 July 2020 - 28 February 2021
Donor: PURE EARTH
Contact Person: Wilavan Noipa
Contact: 02 503 3333 ต่อ 322 | wilavan@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT