การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างยั่งยืน

สร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
Duration: 1/09/2017 - 31/12/2017
Donor: Knowledge Management Institution
Contact Person: Chuthatip Maneepong
Contact: 02 503 3333 ต่อ 505 | chuthatip@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found