การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนพม่าเกาะสิเหร่ จ.ภูเก็ต ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

สร้างความตระหนัก ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนพม่าในการจัดการขยะชุมชน
Duration: 1/7/2016 - 30/06/2017
Donor: United States Embassy
Contact Person: Chuthatip Maneepong
Contact: 02 503 3333 ext. 500 | chuthatip@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found