การพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองและชุมชนภายใต้คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

จัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวสำหรับชุมชนเมือง/ บูรณาการเครือข่ายเพื่อขับ เคลื่อนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน/พัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว  คัดเลือกเมืองสิ่งแวดล้อมอาเซียน
 
Duration: 17/11/2016 - 13/08/2017
Donor: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
Contact Person: Chuthatip Maneepong
Contact: 02 503 3333 ext. 500 | chuthatip@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found