การขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

จัดทำแนวทางและรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Ecological City : Eco - City) สู่การปฏิบัติในพื้นที่ จัดทำแผนและผัง ต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco - City) และแนวปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ สู่สังคมที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและสมดุลเชิงระบบนิเวศกับฐานทรัพยากรของพื้นที่
Duration: 26/3/2018-20/12/2018
Donor: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
Contact Person: Dr. Rutmanee Ongsakul
Contact: 02 503 3333 Ext. 361 | rutmanee@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found