การพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

จัดทำเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่เฉพาะ "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" โดยการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน เสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองยั่งยืน แก่ทีมงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชนและภาคีร่วมดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นำร่องให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานพัฒนายกระดับก้าวสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมถึงจัดเก็บข้อมูลประมวลผล ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการใช้ชีวิตประจำวันแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมาย
Duration: 04/01/2018 - 25/09/2019
Donor: Department of Environmental Quality Promotion
Contact Person: Tanirat Tanawat
Contact: 02 503 3333 ext. 333 | tanirat@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found