การศึกษาจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดี และตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการเกษตร

เพื่อส่งเสริมการบูรณาการดำเนินงานระหว่างการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีทางเลือกในการทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาข้าวที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตและการส่งเสริมสุขภาพทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค สร้างเครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภคที่ตระหนักถึงคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร
Duration: 30 December 2020 - 26 September 2021
Donor: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
Contact Person: Tanirat Tanawat
Contact: 02 503 3333 ext. 333 | tanirat@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found