การส่งเสริมบทบาทผู้หญิง ผู้สูงอายุ และเยาวชนในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยบริการจากระบบนิเวศพรุควนเคร็ง

เพื่อเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพผู้หญิง ผู้สูงอายุ และเยาวชนให้เป็นพลังในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและท้องถิ่น ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพรุควนเคร็งอย่างยั่งยืน
Duration: 16 December 2020 - 15 June 2021
Donor: United Nations Development Programme (Thailand) - UNDP
Contact Person: Puangpaka Krawkratoke
Contact: 02 503 3333 Ext. 344 | puangpaka@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found