การพัฒนาสื่อสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในด้านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านการสร้างสื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา ออกแบบสื่อการเรียนรู้และชุดนิทรรศการ การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
Duration: 3/3/2018-30/9/2018
Donor: Department of Environmental Quality Promotion
Contact Person: Puangpaka Krawkratoke
Contact: 02 503 3333 Ext. 344 | puangpaka@tei.or.th