การรับสมัครนิสิต - นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าฝึกงาน

ในแต่ละปีจะมีนิสิต-นักศึกษาจำนวนมากที่มีความประสงค์จะขอเข้าฝึกงาน กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่ง ททท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกงานของ นิสิต-นักศึกษา เนื่องจากการอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนิสิต-นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา ในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อนร่วมงานได้ เพื่อเป็นบุคคลที่พร้อมออกไปทำงานได้ในระดับหนึ่งภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว ททท. จึงมีนโยบายเรื่องการรับนิสิต-นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเพื่อเป็นการแบ่งปัน ทางสังคมและให้โอกาสในการเสริมสร้างฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นิสิต-นัก ศึกษาจากสถาบันต่างๆ

Register Form Online

ประวัติข้อมูลส่วนตัว (PERSONAL DETAILS)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
Name-Surname (ภาษาอังกฤษ)
อายุ/ปี (Age/Yrs.)
เลขที่บัตรนักศึกษา (Student ID)
เลขที่บัตรประชาชน (Citizen ID)
ที่อยู่ปัจจุบัน (Present address)
จังหวัด (Province)
รหัสไปรษณีย์ (Post Code)
โทรศัพท์บ้าน (Telephone)
โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone)
อีเมล์ (E-Mail)
การศึกษา (EDUCATION DETAILS)
สถาบันการศึกษา (University/Institution)
กำลังศึกษาปีที่ (Year of study)
คณะ (Faculty)
สาขาวิชา (Department/Major)
ระยะเวลาฝึกงาน (Duration time) วัน (Days)
เริ่มวันที่ (Start date) ถึงวันที่ (To)
หมายเหตุ (Note)
Captcha