ข้อกำหนดและแบบตรวจเอกสาร / Thai Green Label Products and  checklist

เครื่องใช้ไฟฟ้า
(Electric devices)
บ้านและที่อยู่อาศัย
(Home & Living)
อุปกรณ์ก่อสร้าง
(Construction materials)
     
บริการ
(Services)
อื่น ๆ
(Others)
เครื่องใช้ในสำนักงาน
(Office supply products)
     
 
ยานพาหนะและอุปกรณ์เสริม
(Vehicles & Accessory)
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
(Paper product)