การพัฒนาข้อกำหนด

ลำดับที่ หัวข้อ เอกสาร
1 การนำเสนอผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว/ตัวอย่างแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
2 เกณฑ์ในการพิจารณาจัดทำข้อกำหนด ดาวน์โหลด
3 ขั้นตอนการจัดทำข้อกำหนด ดาวน์โหลด