ร่วมงานกับเรา

หัวหน้าผู้ประเมินภายนอก

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :

 1. การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ในช่วงการทำงาน 4 ปี มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานระบบการจัดการหรือการตรวจประเมินเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี
 3. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินหรือหัวหน้าผู้ประเมินในสาขาระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 9001 หรือ ISO /IEC 14001 (Assessor/Lead Assessor) หรือที่เทียบเท่า
 4. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ มอก.17065-2556 / ISO/IEC 17065:2012 หรือที่เทียบเท่า
 5. เข้าร่วมการตรวจประเมินในฐานะหัวหน้าผู้ประเมิน ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าคณะผู้ประเมิน อย่างน้อย 3 ครั้ง
 6. ผ่านการประเมินผลการทำงานโดยหัวหน้าคณะผู้ประเมิน
 7. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ
 8. มีจรรยาบรรณ
 9. ยอมรับข้อคิดเห็นของผู้อื่น
 10. มีความสามารถ ไหวพริบในการติดต่อสื่อสาร
 11. ช่างสังเกต มีความสามารถในการรับรู้ เข้าใจสถานการณ์ ปรับตัวได้และมีความสามารถในการแก้ปัญหาตามประเด็นสำคัญได้
 12. สามารถสรุปผลโดยการวิเคราะห์และใช้เหตุผลได้รวดเร็ว
 13. เชื่อมั่นในตนเอง

ผู้เชี่ยวชาญ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :

 1. การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินระบบการจัดการด้านคุณภาพ หรือสิ่งแวล้อม หรือหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. ยอมรับข้อคิดเห็นของผู้อื่น
 6. ใจกว้าง
 7. มีความเป็นผู้ใหญ่
 8. เข้าใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อน โดยมองภาพรวมของระบบ

โครงการฉลากเขียว ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในตำแหน่งงานว่างของโครงการ ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆ ด้าน
ถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความชำนาญในส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีเป้าหมายร่วมกันกับฉลากเขียว
ท่านผู้สนในสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษาส่งกลับมายัง greenlabelthailand@tei.or.th

แบบฟอร์มใบสมัครงาน [.pdf]
แบบฟอร์มใบสมัครงาน [.doc]

หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัวและสำเนาวุฒิการศึกษา มายัง

สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว (สมัครงาน)

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02 5033333  ต่อ 303

โทรสาร 02 504 4826-8