การรับรองผลิตภัณฑ์

ลำดับที่ หัวข้อ เอกสาร
1 ขั้นตอนการรับสมัคร และอัตราค่าธรรมเนียมในการให้การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว ดาวน์โหลด
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้การรับรองฉลากเขียว (RR-201-08) ดาวน์โหลด
3 ใบสมัครขอการรับรองฉลากเขียว ดาวน์โหลด
 .PDF
  .DOC
4 (ตัวอย่าง) หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
5 การลงนามในหนังสือรับรองเพื่อยื่นสมัครขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว ดาวน์โหลด
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว (RR-202-05) ดาวน์โหลด
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบ (RR-203-03) ดาวน์โหลด
8 ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบ ดาวน์โหลด
9 กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด
10 (ตัวอย่าง) หนังสือร้องเรียน ดาวน์โหลด