17 มิถุนายน 2565 | 17:35 น.

ร่วมเรียนรู้และลงพื้นที่สำรวจชุมชนเมือง เมืองสามพร้าว และเมืองหนองสำโรง

30 -31 พฤษภาคมถึง 1 มิถุนายน 2565 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับทีมประเมินความเปราะบางฯ และเข้าพบหน่วยงานในพื้นที่ ดังนี้

เมืองสามพร้าว: ลงสำรวจพื้นที่สามพร้าว ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างรวดเร็ว จากการตั้งวิทยาเขตสามพร้าว ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และมีหน่วยงานอื่นย้ายเข้าไปอยู่เพิ่มขึ้น มีการกว้านซื้อที่ดิน ปลูกสร้างอาคาร หอพัก มากมาย ทำให้ทิศทางการไหลของน้ำเปลี่ยนแปลง ทั้งยังเกิดปัญหาการไล่ที่เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์รวมทั้งมีประชาการแฝงที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก 

เมืองหนองสำโรง: ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนไทยสมุทร เมืองหนองสำโรง ซึ่งอยู่ติดกับเมืองอุดรธานี เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะ เป็นพื้นที่รองรัรบการระบายน้ำจากเมืองและพื้นที่สูงกว่าที่อยู่รอบข้าง จึงทำให้ชุมชนดังกล่าวได้รับความเสียหายและความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเสมอมา

ทางคณะทำงานยังได้เข้าพบโยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ กระบวนการทำงาน รวมถึงแผน/ยุทธศาสตร์ และสถานการณ์ด้านผังเมืองของจังหวัดอุดรธานี และเข้าพบนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เพื่อ เพื่อหารือการดำเนินงานภายใต้โครงการร่วมกันต่อไป