27 สิงหาคม 2561 | 17:33 น.
ภายใต้โครงการ:

งานเสวนา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561