29 มกราคม 2564 | 16:53 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียว ครั้งที่ 1/2564

29 มกราคม 2564 ส่วนงานฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียว ครั้งที่ 1/2564  เวลา 13:30-15:30 น. ณ ห้องประชุมบรรพต ชั้น 5 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นประธานในที่ประชุม และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ คุณนิศากร โฆษิตรัตน์ กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรมควบคุมมลพิษ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สำนักงานมาตรฐาน สภาหอการค้าไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)