15 มีนาคม 2564 | 18:52 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs

15 มีนาคม 2564 ดร.นิธิวดี บัววัฒน์ เจ้าหน้าที่แผนงานอาวุโส งานฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในการขอรับรองฉลากเขียว ผ่านระบบออนไลน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่เคยได้การรับรองฉลากเขียว เพื่อสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่มาตรฐานการรับรองฉลากเขียว และการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม