28 เมษายน 2564 | 19:06 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ระดมความคิดเห็น (ร่าง)ข้อกำหนดฉลากเขียว สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Biodegradable plastics products)

28 เมษายน 2564 งานฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างข้อกำหนดฉลากเขียว : ผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (ผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวได้ในตัวกลางสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ น้ำทะเล หรือปุ๋ยหมัก โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ ซึ่งสลายตัวได้ภายใต้สภาวะแบบใช้ออกซิเจน (aerobic) และแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaeribic)) 
ณ ห้องประชุมบรรพต ชั้น 5 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และระบบ ZOOM

โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค คณะที่ 44 รวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 70 หน่วยงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ข้อกำหนดฯ
จนการสัมมนาลุล่วงไปด้วยดี และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียวเพื่ิอพิจารณาต่อไป