7 พฤษภาคม 2564 | 12:21 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

พิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียว : คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 104 สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก

7 พฤษภาคม 2564 ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียว : สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก  ณ ห้องประชุมธีระ พันธุมวนิช ชั้น 6 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และระบบ ZOOM  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสักขี แสนสุภา ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค รวมถึงผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน อาทิ สมอ. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก บจ. เอสซีจี พลาสติก ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จนการประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี