13 พฤษภาคม 2564 | 12:32 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียว : คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 44 สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ ทางชีวภาพ ครั้งที่ 3-2/2564

13 พฤษภาคม 2564 ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียว : คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 44 สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ ทางชีวภาพ ครั้งที่ 3-2/2564 ผ่านระบบ ZOOM  โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค รวมถึงผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน อาทิ สมอ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมควบคุมมลพิษ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ร่วมกันพิจารณากำหนดเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ควรจะมี ได้แก่  ​
  • ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานสากล
  • ผลิตภัณฑ์ต้องการย่อยสลายได้ในสภาวะตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเช่น Anaerobic Biodegradable, Industrial Composting, Home Composting, Marine Biodegradable, Biodegradation in water/aqueous/soil
  • ไม่ใช้สารอันตรายเติมแต่งในผลิตภัณฑ์ โดยอ้างอิงสารที่ห้ามใช้ตามมาตรฐาน EC 1272/2008 รวมถึงสารหนู ทองแดง คลอโรพาราฟิน โฟม อีกด้วย  
ทั้งนี้ จะนำ(ร่าง)ข้อกำหนดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียวพิจารณาต่อไป