20 พฤษภาคม 2564 | 19:12 น.

ขยะอาหาร...เรื่องใกล้ตัว

20 พฤษภาคม 2564  โครงการ Build back better: Using Green and Digital Technologies to Reduce Food Waste at Consumer Level ได้จัดงานเสวนาเทคโนโลยีการลดขยะอาหาร: โอกาสสำหรับกรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ขยะอาหาร การดำเนินงานเพื่อจัดการขยะอาหารของกรุงเทพฯ รวมทั้งแบ่งปันกรณีตัวอย่างในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการถนอมอาหารและช่วยในการจัดการขยะอาหารตั้งแต่การผลิต การใช้วัตถุดิบ และการจัดการขยะอาหารหรืออาหารส่วนเกิน ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป 

งานเสวนาฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากมาย ทั้งในภาคเช้า ได้แก่ 

- Dr. Mushtaq Memon, Regional Coordinator for Resource Efficiency, UNEP ROAP 
- ดร.ภานุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองนโยบายและแผนงาน กรุงเทพมหานคร
- คุณปรียวัท ภู่เกษแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายสายงานปฎิบัติการและพัฒนาชุมชน และฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด 
- คุณศุภกร กิจคณากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดถนอมมิตร จำกัด
- คุณชมพลอย หลีระพันธ์ Chief Operations Officer บริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด 
- รศ. ดร.นุตา ศุภคต อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดำเนินรายการโดย คุณพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาโครงการของ UNEP และวิทยากรในภาคบ่าย ได้แก่ 

- Mr. Sheng Fulai Head of Economic and Trade Policy Unit, UNEP 
- คุณเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
- ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
- ดร.กันตชนม์ ศิวะมล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท อีเด็น อะกริเท็ค จำกัด 
- คุณณภัทร พงษ์แพทย์ 
- คุณชุดารี เทพาคำ เจ้าของร้านอาหารบ้านเทพาและผู้ชนะเลิศ รายการ Top Chef Thailand

อีกทั้งได้มีการร่วมอภิปรายและสรุปสถานการณ์ขยะอาหารในกรุงเทพมหานคร การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีในการจัดการขยะอาหารโดย

- ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
- ร.ต.อ. พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร 
- ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และแทนโครงการ SPACE-F
- คุณธันณี ศรีสกุลไชยรัก Programme Management Officer, UNEP 

ดำเนินรายการโดย คุณธนพัต กิตติบดีสกุล ผู้สื่อข่าวช่อง 7 รายการข่าวสิ่งแวดล้อม Green Report 

ซึ่งผลจากการจัดงานในวันนี้โครงการฯ จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ ทำกิจกรรมลดขยะอาหาร (fruit plate)(vegetable plate)