2 สิงหาคม 2564 | 12:15 น.
ภายใต้โครงการ:

เมื่อขยะอาหารเป็นเรื่องใกล้ตัว...การขับเคลื่อนนโยบายและการปรับตัวของทุกภาคส่วนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

3  สิงหาคม 2564 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และ กรุงเทพมหานคร จัดงานเสวนา "สะท้อนนโยบาย สู่การขับเคลื่อนการจัดการขยะอาหาร" ผ่านระบบ ZOOM โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมเสวนาฯ  Dr. Mushtaq Memon Regional Coordinator for Resource Efficiency,UNEP ROAP กล่าวเปิดงานเสวนาฯ 

การเสวนาช่วงเช้าได้สะท้อนโอกาสและลดช่องว่างระหว่างนโยบายและการขับเคลื่อนภาคปฏิบัติ โดย คุณเบญจมาส โชติทอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาโครงการและแผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้วิเคราะห์ประเด็นสำคัญๆ ให้เห็นว่าประเทศไทยมีนโยบายและแผนในเรื่องนี้แต่ยังขาดมาตรการบังคับหรือควบคุมให้ดำเนินการต่อจากนั้น ได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมพูดคุยสะท้อนโอกาสและการลดช่องว่างระหว่างนโยบายและการขับเคลื่อนภาคปฏิบัติ โดยคุณวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.ย้ำว่ากทม.ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ มีความพยายามในการลดขยะต้นทางมาโดยตลอด ขณะที่คุณอนุดา ทวัฒน์สิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงการศึกษาข้อมูลขยะอาหารพร้อมกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะอาหารของประเทศที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คุณมานะชัย โสมภีร์ เป็นวิทยากรอีกท่านหนึ่งที่ได้นำเสนอให้เห็นว่าขยะอาหารมีประโยชน์ โดยสามารถนำขยะอาหารไปใช้เลี้ยงปลา ดีกว่าจะทิ้งและปล่อยให้สูญเสียไปปิดท้ายด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน กล่าวถึงแผน BCG สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และการขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนซึ่งได้ระบุประเด็นการลดขยะอาหารไว้ชัดเจน

การเสาวนาช่วงบ่ายในหัวข้อ "เทคโนโลยีดิจิทัล ทางเลือกหรือทางรอด? ในการจัดการขยะอาหาร" โดยวิทยากรที่มีการดำเนินงานในกิจการต่างๆ จึงทำให้เห็นถึงการปรับใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล จาก คุณชารีย์ บุญญวินิจ ผู้ก่อตั้ง UNCLEREE ORGANIC FARM : การใช้เทคโนโลยีในฟาร์ม ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง Mr. Benjamin Lephilibert Director of LightBlue Environment Consulting : ลดต้นทุนร้านอาหาร จัดการสิ่งแวดล้อม  Mr.Louis-Alban Batard-Dupre ผู้ก่อตั้ง Yindii Application : จัดการอาหารส่วนเกินสำหรับผู้ประกอบการ และ Mr.Jichen Liu ก่อตั้ง Clear Plate : จัดการขยะอาหารในจานของผู้บริโภคในประเทศจีน