19 สิงหาคม 2564 | 13:43 น.

ตรวจเข้ม!! สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

18 สิงหาคม 2564 สนามบินตราด จังหวัดตราด 1 ใน 5 ของสนามบินที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ปี 2564 ได้เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้แก่
  1. รศ. ดร.วราวุธ เสือดี อุปนายกสมาคม คนที่ 2 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
  2. นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมกิจการสนามบิน กรมท่าอากาศยาน
  3. นางวรวรรณ ประชาเกษม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  4. นายวิทวัต วิเวกาภิรัต วิศวกรระดับ 8 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  5. นางสาวสุภาวินี นิลเขต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนสนามบินตราดเข้าร่วมในการตรวจประเมินครั้งนี้ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของสนามบินให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น