26 สิงหาคม 2564 | 11:12 น.

ตรวจประเมินท่าอากาศยานระนอง

23 สิงหาคม 2564  ท่าอากาศยานระนอง 1 ใน 5 ของสนามบินที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้แก่

• พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดี วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
• นายพศวีร์ รัชพงศ์ศิริกุล หัวหน้ากองสิ่งแวดล้อมการบิน ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
• ดร.ชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ผู้อำนวยการส่วนน้ำเสียชุมชน กรมควบคุมมลพิษ
• ดร.ศุภชัย ปัญญาวีร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน
• นางสาวอัจฉรา ภู่ประเสริฐ วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นางปรีดา ช่วงคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง ให้เกียรตินำทีมงานรับการตรวจประเมินตลอดทั้งวัน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้คำแนะนำเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงาน Green Airport ในอนาคต รวมถึงการปรับตัวรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกด้วย